அக்டோபர் 23 | அனுதின தியானம் | இயேசு கிறிஸ்துவை தனிப்பட்ட விதத்தில் அறிந்துகொள்வோம், அன்பினால் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிவோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

October 23 | Daily Devotion | Get To Know Jesus Christ Personally, Let Us Obey God Out Of Love
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்