அக்டோபர் 08 | அனுதின தியானம் | சபையில் உள்ள ஒவ்வொரு சகோதரனும் தேவன் விரும்பும் நல்ல மேய்ப்பராய் இருக்க முடியும்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

October 08 | Daily Devotion | Every Brother In The Church Can Be A Good Shepherd That God Desires
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்