பிப்ரவரி 15 | அனுதின தியானம் | மெய்யான சுவிஷேசத்திற்கும், மெய்யான சீஷனுக்கும் உபத்திரவமும் பாடுகளும் வரும்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

February 15 | Daily Devotion | True Gospel And a True Disciple Will Have Persecution And Affliction
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்