மார்ச் 21 | அனுதின தியானம் | பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்திற்காக ஜெபிப்போம், சபையில் ஓர் பயனுள்ள அவயவமாய் வாழ்ந்திடுவோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

March 21 | Daily Devotion | Let Us Pray For The Anointing Of The Holy Spirit And Be An Useful Member In The Church
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்