ஆகஸ்ட் 08 | அனுதின தியானம் | நாம் தேவனுக்கு முன்பாக தாழ்மையாய் நடந்து கொள்வதையே தேவன் நம்மிடம் எதிர்பார்க்கிறார்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

August 08 | Daily Devotion | God Expects Us To Live In Humility Before Him
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்