ஏப்ரல் 24 | அனுதின தியானம் | நம்முடைய பாவங்களை நேர்மையாக அறிக்கை செய்து சுத்திகரிக்கப்படுவோம், மனந்திரும்பினவர்களாக வாழ்ந்திடுவோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

April 24 | Daily Devotion | Let Us Be Cleansed By Truly Confessing Our Sins And Live As a Repentant Person
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்