நவம்பர் 12 | அனுதின தியானம் | கணவனுக்கும், மனைவிக்கும் இடையே ஒருமனம் உண்டாக பெருமையையும் சுயநலத்தையும் அகற்றிடுவோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

November 12 | Daily Devotion | For Husband And Wife To Be One Minded Put Away Pride And Selfishness
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்