நவம்பர் 25 | அனுதின தியானம் | நம் பாவத்தின் தண்டனையான நித்திய நரகத்தை சிலுவையில் அனுபவித்து தமது அன்பை வெளிப்படுத்தினார்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

November 25 | Daily Devotion | He Revealed His Love By Suffering Eternal Hell On Cross Which Is The Penalty Of Our Sins
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்