ஆகஸ்ட் 31 | அனுதின தியானம் | தேவனுடைய கண்டிப்பு நம்மை முற்றிலும் பரிசுத்தமும், பிழையற்றவர்களாக மாற்றுவதற்கே
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

August 31 | Daily Devotion | God's Strictness Is To Make Us Completely Holy And Blameless
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்