ஜூலை 02 | அனுதின தியானம் | இயேசு கிறிஸ்துவே நம்முடைய வேதாகமம், அவரின் குணங்களையே அதிகமாய் தியானிப்போம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

July 02 | Daily Devotion | Jesus Christ Is Our Bible, Meditate More On His Nature
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்