வாலிபர்

கையேடுகள்

பணி ஸ்தலத்தில் மெய்க் கிறிஸ்தவர்களாய்..
“ஒருவனால் ஓர் உலக வேலையில் இருந்து கொண்டே தேவனுக்காக அக்கினியாகவும் இருப்பது சாத்தியமா?

வாலிபருக்கு ஒரு வார்த்தை - புத்தாண்டுக்கான..
"நாம் பந்தயப் பொருளைப் பெற்றுக் கொள்ளத்தக்கதாக, முழு வீச்சில் ஓட்டுவோமாக"

யோகாவும் கிறிஸ்தவமும்!

மேலும் (4)