வாலிபர்

கையேடுகள்

வாலிபருக்கு ஒரு வார்த்தை - புத்தாண்டுக்கான..
"நாம் பந்தயப் பொருளைப் பெற்றுக் கொள்ளத்தக்கதாக, முழு வீச்சில் ஓட்டுவோமாக"

பரிசுத்தஆவியின் அபிஷேகம்
பழைய ஏற்பாட்டு (பழைய உடன்படிக்கை) பக்கங்களைக் கடந்து புதிய எற்பாட்டு (புதிய உடன்படிக்கை) பக்

யோகாவும் கிறிஸ்தவமும்!

மேலும் (4)