ஆடவர்

கையேடுகள்

தேவனா? உலகப்பொருளா?

மகிழ்ச்சியான திருமண வாழ்விற்கு ஆலோசனைகள்
ஒருவருக்கொருவர் அன்பு செலுத்துவதற்கு, கிறிஸ்துவுக்கொத்த அன்பினால் உங்களை நிறைத்திடும்படி

உங்கள் தீர்மானங்களே உங்களை உருவாக்குகிறது!

மேலும் (7)