ஆடவர்

கையேடுகள்

தேவனா? உலகப்பொருளா?

நாம் தேவ மனிதர்களைப் பின்பற்றுவதா அல்லது..

பணி ஸ்தலத்தில் மெய்க் கிறிஸ்தவர்களாய்..
“ஒருவனால் ஓர் உலக வேலையில் இருந்து கொண்டே தேவனுக்காக அக்கினியாகவும் இருப்பது சாத்தியமா?

மேலும் (7)