மகளிர்

கையேடுகள்

இந்த ஸ்திரீகளே தேவனுக்குத் தேவை!

பணி ஸ்தலத்தில் மெய்க் கிறிஸ்தவர்களாய்..
“ஒருவனால் ஓர் உலக வேலையில் இருந்து கொண்டே தேவனுக்காக அக்கினியாகவும் இருப்பது சாத்தியமா?

என்னிடத்தில் பொறுமையாயிருங்கள்

மேலும் (5)