மகளிர்

கையேடுகள்

யோகாவும் கிறிஸ்தவமும்!

பணி ஸ்தலத்தில் மெய்க் கிறிஸ்தவர்களாய்..
“ஒருவனால் ஓர் உலக வேலையில் இருந்து கொண்டே தேவனுக்காக அக்கினியாகவும் இருப்பது சாத்தியமா?

இந்த ஸ்திரீகளே தேவனுக்குத் தேவை!

மேலும் (5)