மகளிர்

கையேடுகள்

பணி ஸ்தலத்தில் மெய்க் கிறிஸ்தவர்களாய்..
“ஒருவனால் ஓர் உலக வேலையில் இருந்து கொண்டே தேவனுக்காக அக்கினியாகவும் இருப்பது சாத்தியமா?

இந்த ஸ்திரீகளே தேவனுக்குத் தேவை!

மகிழ்ச்சியான திருமண வாழ்விற்கு ஆலோசனைகள்
ஒருவருக்கொருவர் அன்பு செலுத்துவதற்கு, கிறிஸ்துவுக்கொத்த அன்பினால் உங்களை நிறைத்திடும்படி

மேலும் (5)