ஜெபத்திற்கு கிடைக்கும் பதில்கள்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன் வகைகள் :   மகளிர் சீஷர்கள்

Receiving answers to prayer

சமீபத்திய செய்திகள்

Session 4
-
Jan   14 , 2024
(Now Playing)
Session 3
-
Jan   14 , 2024
(Now Playing)
Session 2
-
Jan   13 , 2024
(Now Playing)
Session 1
-
Jan   13 , 2024
(Now Playing)
கனத்துக்குரிய பாத்திரமாக இருப்பது
விக்டர் ராமநாதன்
Nov   20 , 2023
(Now Playing)
(Now Playing)
ஒருமனம் தான் மலையின் சிகரம்
சந்தீப் பூணன்
Sep   16 , 2017
(Now Playing)
(Now Playing)

மேலும்