ஜீவ வார்த்தைகள்
- சகரியா பூணன்

Body: 

30 நிமிட, "60" விழிப்பூட்டும் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையின் அடிப்படை சத்தியங்கள்,
விசுவாசமாய் கேளீர்! கிறிஸ்துவின் மகிமைக்காய் வாழ்வீர்!!

01.தீமையின் மூல காரணங்கள்

02.சுயாதீன சித்தமும் மனசாட்சியும்

03.தேவன் தீமையை மேற்கொள்ளும் வழி

04.சிருஷ்டியை விட சிருஷ்டிகரை தெரிந்தெடுத்தல்

05.பூலோக - பரலோக ஈர்ப்புகள்

06.தேவன் நம்மை மன்னிப்பதின் ஆதாரம்

07.பாவமும் இரட்ச்சிப்பும்

08.விசுவாசமும் கீழ்ப்படிதலும்

09.மனிதன் எப்படி பாவத்தில் வீழ்ந்தான்

10.மனிதனின் தோல்விக்கு தேவனின் தீர்வு

11.மனந்திரும்புதலும் விசுவாசமும்

12.பாவம், உலகம் - இவைகளிலிருந்து இரட்சிப்பு

13.நமக்கு உதவும் தேவ வல்லமை

14.பத்தாவது கற்பனையை கைக்கொளுத்தல்

15.வேலைக்காரன் அல்ல - புத்திரன்

16.நம்முடைய எல்லாமும் தேவனுக்கே

17.கடைசி நியாயத்தீர்ப்பின் நிச்சயம்

18.வியாபாரம் தியாகம் இவைகளின் கொள்கைகள்

19.நல்ல சபையை தேர்த்தெடுத்தல்

20.தேவன் நம்முடைய தகப்பன்

21.நாம் அனாதைகள் அல்ல

22.தேவனைப் போல நல்லவர்களாகுதல்

23.தேவ வர்த்தையினால் மறுரூபமாகுதல்

24.சாத்தானுக்கு விரோதமாய் தேவன் உங்கள் பக்கம் இருக்கிறார்

25.எல்லா மனிதர்களையும் நிகழ்வுகளையும் தேவன் கட்டுப்படுத்துகிறார்

26.நமது மனம் புதிதாகுதல்

27.காயினும் ஆபேலும்

28.பொறாமை என்னும் பாவம்

29.இரண்டு வித பாவங்கள்

30.யோபுவின் வாழ்க்கையிலிருந்து பாடங்கள்

31.இயேசுவை நமது முன்னோடி

32.இயேசுவின் தாழ்மை

33.இயேசு எப்படி சோதனையை ஜெயித்தார்

34.இயேசுவுக்கு இருத்த அன்பு

35.இரக்கமும் கிருபையும்

36.புது உடன்படிக்கையின் நியமனங்கள்

37.விசுவாசம் தேவனை துதிக்க வைக்கிறது

38.விசுவாசம் தேவனின் வாக்குத்தத்தத்தை சுதந்தரிக்கிறது

39.தேவனைத் துதிப்பதின் மூலம் அவருக்கு சிங்காசனம் உண்டாக்குதல்

40.துதி ஜெயத்தைக் கொண்டு வருகிறது

41.புது உடன்படிக்கையில் கீழ்ப்படிதல்

42.இயேசு கீழ்ப்படிந்தது போல கீழ்ப்படிதல்

43.இயேசு எல்லா மனிதர்களையும் மதித்தார்

44.பொருட்களின் மீது இயேசுவின் மனோபாவம்

45.புது உடன்படிக்கையில் குடும்ப உறவுகள்

46.கணவன் மனைவியின் இடையே உள்ள அன்பு

47.கணவன் மனைவியின் இடையே உள்ள ஒற்றுமை

48.தேவ வழியில் பிள்ளைகளை வளர்த்தல்

49.வேலை செய்யுமிடத்தில் உண்மையாய் இருத்தல்

50.சரியான வழியில் ஜெபித்தல்

51.தேவனை மையமாய் வைத்து ஜெபித்தல்

52.கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம்

53.ஆபிரகாமின் சோதனைகள்

54.யோசேப்பின் மாதிரி

55.தாவீதின் வெற்றிகளும் தோல்விகளும்

56.தேவனின் பங்கும் நமது பங்கும்

57.மற்றவர்களை அல்ல, நம்மையே நியாயந்தீர்த்தல்

58.ஆவியின் அபிஷேகம்

59.தேவனின் பூரண சித்தத்தை அறிதல்

60.வீழ்ச்சியின் நோக்கங்கள்