ஆவியினால் நிறைந்த கணவனும் மனைவியும்
ஜீவனுக்கு நடத்திடும் நெருக்கமான வழி


Spirit Filled Husband And Wife
The Narrow Way That Leads To Life

இத்தொடரின் செய்திகள்