நவம்பர் 27 | அனுதின தியானம் | கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு ஆயத்தப்பட, கோபத்திலிருந்தும், கண்களின் இச்சையிலிருந்தும் விடுதலை பெற வேண்டும்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

November 27 | Daily Devotion | Freedom From Just Of The Eyes And Anger Is Our Readiness For Christ's Return
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்