ஏப்ரல் 26 | அனுதின தியானம் | திருமணத்தில் தேவன் கொடுத்த முதல் கட்டளைக்கு கீழ்படிவதே, கணவன் மனைவிக்கு பிரதானமானது
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

April 26 | Daily Devotion | To Obey The First Commandment Given For Husband And Wife Is Important
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்