செப்டம்பர் 26 | அனுதின தியானம் | நம்முடைய ஸ்தல சபையின் ஐக்கியத்தில் ஒர் பங்காய் கட்டப்படுவோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

September 26 | Daily Devotion | Let Us Be Built Up As A Member In The Fellowship Of Our Local Church
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்