ஜூலை 25 | அனுதின தியானம் | நம்முடைய ஜெபங்களில் பூமிக்குரிய காரியங்கள் பிரதானமாய் இல்லாமல் பரிசுத்த வாழ்க்கையே பிரதானமாய் இருக்கட்டும்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

July 25 | Daily Devotion | Prayer For Holy Life Is More Vital Than For Worldly Things
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்