நவம்பர் 18 | அனுதின தியானம் | உண்மையும் விவேகமும் உள்ளவர்களாய், நம்முடையவைகள் எல்லாம் தேவனுடையது என்பதை உணர்ந்து கொள்வோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

November 18 | Daily Devotion | Being Faithful And Wise, Let Us Realise All That Of Ours Is God's
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்