பிப்ரவரி 09 | அனுதின தியானம் | கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலும் கிறிஸ்துவினுடைய ஜீவனாலும் நாம் பெற்று கொள்ளும் இரண்டு விதமான இரட்சிப்பு
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

February 09 | Daily Devotion | Two Types Of Salvation That We Receive By Blood Of Christ And By The Life Of Christ
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்