செப்டம்பர் 02 | அனுதின தியானம் | பிதாவானவர் இயேசு கிறிஸ்துவை நடத்தினதுபோலவே, புருஷரும் மனைவியிடம் நடந்து கொள்ள வேண்டும்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

September 02 | Daily Devotion | Husbands Should Treat Their Wives As The Father Treated Jesus Christ
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்