பிப்ரவரி 06 | அனுதின தியானம் | சபை மேய்ப்பர்கள் தாழ்மையும், கண்ணீரும், கரிசனையும் உள்ளவர்களாய் இருந்திட வேண்டும்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

February 06 | Daily Devotion | Shepherds In Church Should Be Humble, In Tears And Caring
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்