ஏப்ரல் 11 | அனுதின தியானம் | பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவது மட்டுமல்ல கிருபையினால் பாவம் மேற்கொள்ளாத ஓர் வாழ்க்கை
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

April 11 | Daily Devotion | A Life Where Sin Is Not Only Forgiven But Can Be Overcome By Grace
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்