ஏப்ரல் 10 | அனுதின தியானம் | தேவன் நம் நாவில் இருக்கும் நரக அக்கினியிலிருந்து விடுதலை தருகிறார்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

April 10 | Daily Devotion | God Delivers Us From The Fire Of Hell That Is In Our Tongue
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்