அக்டோபர் 18 | அனுதின தியானம் | கிறிஸ்து தனிமையில் ஜெபித்தது போல நாமும் ஜெபிக்க கற்றுக் கொள்வோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

October 18 | Daily Devotion | Let Us Also Learn To Pray Just As Christ Prayed In Solitude
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்