மே 24 | அனுதின தியானம் | பாவம் மேற்கொள்ளாத வாழ்க்கையும், சபைக்கு தேவையான வரங்களும் (பரிசுத்த ஆவியானவரை அறிவது. பாகம்-2)
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

May 24 | Daily Devotion | Life Where Sin Has No Power, Gifts Needed For Church (Knowing The Holy Spirit. Part-2)
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்