நவம்பர் 09 | அனுதின தியானம் | நம்முடைய மனம் மறுரூபம் அடைந்து, தேவனுடைய வார்த்தையை தெளிவாய் கேட்டிடுவோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

November 09 | Daily Devotion | Let Our Minds Be Renewed By Hearing The Word Of God
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்