பிப்ரவரி 18 | அனுதின தியானம் | பெந்தெகொஸ்தே நாள் முதல் பழைய உடன்படிக்கை முடிந்து, புதிய உடன்படிக்கை தொடங்கியது
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

February 18 | Daily Devotion | Old Covenant Ended On The Day Of Pentecost And The New Covenant Began
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்