ஜனவரி 16 | அனுதின தியானம் | நமக்கு தீமை செய்த எல்லோரையும் நாம் மன்னிக்காவிட்டால் நம்முடைய பாவமும் மன்னிக்கப்படாது
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

January 16 | Daily Devotion | Our Sins Will Not Be Forgiven If We Do Not Forgive All Who Have Harmed Us
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்