ஏப்ரல் 30 | அனுதின தியானம் | சரீரத்திலுள்ள வியாதி குணமடைவதைவிட, ஆவியிலுள்ள வியாதி குணமடைவதே தேவனுடைய பார்வையில் முக்கியமானது
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

April 30 | Daily Devotion | Curing Of The Ill In Spirit Is More Crucial In God View Than Curing Of The Ill In Flesh
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்