ஜூலை 10 | அனுதின தியானம் | யார் மீதும் எதைக் குறித்தும் குறை சொல்ல வேண்டாம், தேவனே எல்லாவற்றையும் ஆளுகை செய்கிறார்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

July 10 | Daily Devotion | Do Not Complain Against Anybody Or Any Circumstance Because God Is In Control
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்