ஜனவரி 20 | அனுதின தியானம் | தேவனுடைய சித்தத்திற்கு முழுவதும் தன்னை அர்ப்பணித்தவர்களாய் எப்பொழுதும் அவைகளை குறித்தே சிந்திப்போம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

January 20 | Daily Devotion | Let Us Commit Ourselves Fully To The Will Of God And Taken Up With Those Things Always
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்