ஆகஸ்ட் 15 | அனுதின தியானம் | தேவன் நமக்கென்று அற்புதமான காரியங்களை செய்திருக்கிறார், நாம் மகிழ்ச்சியாக இருப்போம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

August 15 | Daily Devotion | God Has Done Wonderful Things For Us So Let Us Be Joyful
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்