ஜனவரி 18 | அனுதின தியானம் | பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மிடம் நடந்து கொள்வதைப் போல நாமும் மற்றவர்களிடம் சாந்தமாய் நடந்து கொள்வோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

January 18 | Daily Devotion | Let Us Be Gentle To Others Just Like The Holy Spirit Is Gentle To Us
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்