மார்ச் 04 | அனுதின தியானம் | இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் நம் கடந்தக் கால பாவங்கள் அனைத்தும் முற்றிலுமாய் கழுவப்பட்டிருக்கிறது
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

March 04 | Daily Devotion | All Our Past Sins Are Totally Cleansed By The Blood Of Jesus Christ
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்