அக்டோபர் 12 | அனுதின தியானம் | ஐஸ்வர்யம் நமக்கு எஜமானாய் இருக்க வேண்டாம், தேவனுடைய வார்த்தைக்கே செவி கொடுப்போம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

October 12 | Daily Devotion | Wealth Should Not Be Our Master, Listen To The Word Of God
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்