ஆகஸ்ட் 01 | அனுதின தியானம் | புதிய உடன்படிக்கையின் விசுவாசம் என்பது ஆவிக்குரிய காரியங்களுக்காக விசுவாசிப்பதே
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

August 01 | Daily Devotion | Faith In The New Covenant Is Having Faith For Spiritual Things
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்