ஜூன் 23 | அனுதின தியானம் | பாவத்தினால் நாம் ஈர்க்கப்படாமல் வாழ்ந்திட தேவனுடைய கிருபையானது நம்மை உயர்த்துகிறது
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

June 23 | Daily Devotion | Living a Life Without The Downward Gravitational Pull Of Sin By God's Grace
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்