ஜூலை 18 | அனுதின தியானம் | கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தால் வாங்கப்பட்ட நம் சரீரத்தைக் குறித்து தேவன் அதிக கரிசனை உள்ளவராய் இருக்கிறார்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

July 18 | Daily Devotion | God Is More Caring For Our Body Which Has Been Purchased By The Blood Of Christ
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்