ஜூலை 27 | அனுதின தியானம் | வாலிபர்கள் உத்தமத்தில் நிலைத்திருப்பதும், கிறிஸ்துவைப் போல ஆயத்தமாக வேண்டிய மூன்று நிலைகளும்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

July 27 | Daily Devotion | Youth Should Stand Firm Without Blame, Getting Ready Like Christ At Three Levels
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்