ஏப்ரல் 17 | அனுதின தியானம் | கிறிஸ்துவை விட வேறு யாரும், எதுவும் நமக்கு முக்கியமானதாய் மாறிட வேண்டாம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

April 17 | Daily Devotion | Nothing And Nobody Should Turn More Important Than Christ
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்