பிப்ரவரி 28 | அனுதின தியானம் | நம்முடைய தவறுகளை ஒப்புக்கொள்ளும் போது அற்புதமான மாற்றங்களை தேவனால் செய்ய முடியும்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

February 28 | Daily Devotion | God Can Do Amazing Changes When We Accept Our Fault
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்