பிப்ரவரி 27 | அனுதின தியானம் | கிறிஸ்து தனது சுயசித்தத்தை செய்யாமல் வாழ்ந்தது போல நாமும் வாழும்படி மனந்திரும்புவோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

February 27 | Daily Devotion | Let Us Repent And Live Like Christ Who Did Not Do His Own Will
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்