நவம்பர் 20 | அனுதின தியானம் | நம்முடைய வாழ்க்கையை முழுமையாய் தேவனிடத்தில் அர்பணித்து, பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்படுவோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

November 20 | Daily Devotion | Let Us Commit Our Life Fully To God And Be Filled With The Holy Spirit
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்