மே 26 | அனுதின தியானம் | சாத்தான் நமது குடும்பத்தில் நுழைந்திடாமல் கவனமாயிருப்போம் (சரீரமாகிய சபை கட்டப்படுதல். பாகம்-1)
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

May 26 | Daily Devotion | Be Alert Let Us Not Allow Satan Enter Our Family (Building The Body Of Christ. Part-1)
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்