ஆகஸ்ட் 28 | அனுதின தியானம் | கிறிஸ்துவின் நுகத்தை ஏற்றுக்கொண்டு, தேவனுக்கென்று ஆயத்தப்படுவோம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

August 28 | Daily Devotion | Taking The Yoke Of Christ And Being Ready For God
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்