செப்டம்பர் 06 | அனுதின தியானம் | நம்முடைய சரீரங்களை ஜீவ பலியாக அற்பணிப்போம்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

September 06 | Daily Devotion | Let Us Present Our Bodies As A Living Sacrifice
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்