ஜனவரி 31 | அனுதின தியானம் | தேவனையன்றி வேறு விருப்பம் இல்லை என்ற மனநிலையுள்ளவர்கள் மட்டுமே தேவனை உண்மையாய் ஆராதிக்கமுடியும்
அனுதின தியானம்

செய்தியாளர் :   சகரியா பூணன்

January 31 | Daily Devotion | Only Those People Who Have No Other Desire Other Than God Can Truly Worship Him
Tamil Daily Devotion

இத்தொடரின் செய்திகள்